An Phoblacht Issue 2 - 2021 small

25 July 2020

Resize: A A A Print

The Weekly Digest from Sinn Féin

Welcome to The Weekly Digest from Sinn Féin where we bring you a flavour of the work and campaigns that we have been engaged in over the past week.

Party members are encouraged to help build the party’s profile by sharing these links on your social media pages.

New party structures after successful elections and huge increase in membership

Following our success at the recent General Election, and in light of a huge increase in party membership, it has been decided that we need to restructure the regional setup of the party. 

The objective in this endeavour is to make the party fit for purpose, with robust and clear structures, retaining current members, attracting new ones whilst preparing for future campaigns and elections. 

The proposal, endorsed by the Ard Chomhairle on July 4th 2020, is to restructure the party nationally into six cúige areas;

1.    The North – Down, Derry, Armagh, Antrim, Tyrone, Fermanagh

2.    The West – Donegal, Sligo, Leitrim, Galway, Mayo, Roscommon

3.    North Leinster (inc. Cavan Monaghan) – Meath, Westmeath, Longford, Louth, Cavan, Monaghan

4.    South Leinster and Midlands – Wicklow, Wexford, Carlow, Kilkenny, Laois, Offaly, Kildare

5.    Munster – Cork, Kerry, Clare, Tipperary, Waterford, Limerick

6.    Dublin

Tá struchtúir nua sa pháirtí anois i ndiaidh toghcháin rathúil agus borradh mhóir faoin bhallraíocht    

I ndiaidh dúinn éirigh go maith san olltoghchán is deireanaí agus i bhfianaise borradh mór faoi bhallraíocht an pháirtí, tá beartaithe athstruchtúrú a dhéanamh ar an struchtúr réigiúnach sa pháirtí. 

Is soiléir an sprioc; go mbeidh an páirtí in ann chuig rud, struchtúir soiléir agus láidir, baill reatha a choinneáil chomh maith le baill nua a mhealladh. Thairis seo, ba mhaith linn eagrú d’fheachtaisí amach romhainn agus na toghcháin amach romhainn.

Tá an moladh seo, ar glacadh leis ag an Ard Chomhairle ar 4 Iúil 2020, leis an pháirtí a athstruchtúrú go náisiúnta go 6 ceantar cúige: 

  1. The North – Na Sé Chondae – An Dún, Doire, Ard Mhacha, Aontroim, Tír Eoghan, Fear Manach
  2. The West – An tIarthar – Dún na nGall, Sligeach, Liatroim, Gaillimh, Maigh Eo, Ros Comáin
  3. North Leinster – Tuaisceart Laighean – An Mhí, An Iarmhí, An Longfort, Lú, An Cabhán, Muineachán
  4. Dublin – Baile Átha Cliath
  5. South Leinster & Midlands – Deisceart Laighean agus Lár na Tíre – Cill Mhantáin, Loch Garman, Ceatharlach, Cill Chainnigh, Laois, Uíbh Fhailí, Cill Dara
  6. Munster – An Mhumhain – Corcaigh, Ciarraí, An Clár, Tiobraid Árann, Port Láirge, Luimneach

  

Buy your Sinn Féin National Draw ticket online now

Sinn Féin’s annual National Draw will take place on Saturday, 24th October 2020.  This is a crucial funding source that allows us to deliver many campaigns throughout Ireland and to continue with our work towards building a new, peaceful and United Ireland. 

You can now buy your Sinn Féin National Draw ticket online here: https://www.sinnfein.ie/national-draw-landing

We hope that party members and supporters will be able to support this important fundraising initiative.

Ceannaigh do Bhallóid Náisiúnta Shinn Féin ar líne

Tarlóidh ballóid náisiúnta Shinn Féin dé Sathairn 24 Deireadh Fómhair 2020. Is foinse maoinithe ríthábhachtach seo a gcuireann ar ár gcumas é feachtaisí ar fud na tíre a reáchtáil agus a ligeann dúinn ár n-obair le hÉire Athaontaithe a thabhairt i gcrích.

Is féidir leat do bhallóid náisiúnta a cheannacht ag an nasc faoi iamh: https://www.sinnfein.ie/national-draw-landing

Tá súil againn go dtugfaí gach baill lántacaíocht don togra seo.

Out now – Terence MacSwiney: In his own words

Terence-Mac-Swiney-booklet-front3.jpg

This year marks the Centenary of the death on hunger strike of the Sinn Féin Ardmhéara of Cork Terence MacSwiney.

Terence MacSwiney was arrested by British crown forces at Cork City Hall in August 1920 and immediately began a hunger strike to demand his release. 

He wrote that “not all the armies of all the Empires of earth can crush the spirit of one true man”.

He died in October 1920 in Brixton Prison in London.

This booklet tells the story of 'one true man' – Terence MacSwiney in his own words, as well as many photographs.

Get your copy here: https://www.sinnfeinbookshop.com/terence-macswiney-in-his-own-words/ 

Ar fáil anois - Traolach Mach Suibhne: Seanchas Seadaine

Tá comóradh an chéid ann i mbliana bás Ardmhéara Shinn Féin Traolach Mac Suibhne ar stailc ocrais.

Ghabh fórsaí coróin na Breataine é ag Halla Cathrach Chorcaí i Lúnasa 1920. Thosaigh sé ar stailc ocrais láithreach ag éileamh go scaoilfí saor é.

Scríobh sé, ‘Ní fhéadann saighdiúirí Impreachtaí an domhain chláir meanma an fhiauasail a chur faoi chois.’

Fuair sé bás i bpriosún Brixton i Londain mí Dheireadh an Fhómhair 1920.

Insíonn an leabhrán seo scéal ‘fear daonna ceart ‘ – Traolach Mac Suibhne dá réir féin, chomh maith le cuid mhaith pictiúir 

Ceannaigh do chóip ag an nasc thíos: https://www.sinnfeinbookshop.com/terence-macswiney-in-his-own-words/

 

Government’s Green List is at odds with public health advice – Mary Lou McDonald

Addressing the Taoiseach in the Dáil this week Mary Lou McDonald said the 'green list' puts the Government at odds with the public health advice which advises against international travel.

She said, “Meanwhile the government has done nothing to help families who have heeded public health advice and chosen not to travel abroad, leaving themselves out of pocket by thousands of euros.”

Watch Mary Lou here: https://www.facebook.com/watch/?v=2346571268981208

  

Tá Liosta Glas an Rialtais ag teacht salach ar an Chomhairle Sláinte Poiblí – Mary Lou McDonald

Ag caint di leis an Taoiseach an tseachtain seo, dúirt Mary Lou McDonald go gcuireann an Liosta Glas an Rialtas in achrann leis an chomhairle sláinte poiblí a chuireann comhairle ar dhaoine gan dul thar sáile. 

Dúirt sí, “Idir sin agus tráthas, níl beart ar bith déanta ag an rialtas do theaghlaigh a ghlac leis an chomhairle gan dul thar sáile, iad féin a fhágadh san fhaopach na mílte euro.”

Breathnaigh ar Mary Lou ag an nasc thíos: https://www.facebook.com/watch/?v=2346571268981208

Airlines must not punish consumers for taking responsible decisions – Darren O’Rourke

Sinn Féin Spokesperson on Transport, Darren O’Rourke TD, has called on the government to step in and prevent airlines punishing people for taking the decision not to holiday abroad this year due to the Covid-19 pandemic. 

Read Darren’s statement here: https://www.sinnfein.ie/contents/57486

Ní féidir ligint do na haerlinte pionós a chur ar thomhaltóirí cinntithe stuama a ghlacadh – Darren O’Rourke 

D’iarr Urlabhraí Taistil Shinn Féin Darren O’Rourke ar an rialtas gníomhaigh chun stad a chur le haerlíntí ag gearradh pionós ar dhaoine ar chinn gan dul thar sáile de dheasca na géarchéime COVID-19.

Léigh ráiteas Darren ag an nasc thíos: https://www.sinnfein.ie/contents/57486

Government’s staycation plan excludes families with school-age children – Imelda Munster

Sinn Féin TD Imelda Munster has criticised the government's Staycation Tax Rebate plan as it is only valid from September – which basically excludes any families with school-age children 

She said the government should reconsider Sinn Féin's proposed Staycation voucher scheme – Our plan is simple, effective and fully costed.

Watch Imelda here: https://www.facebook.com/watch/?v=2654133371572876

Coinníonn plean staycation an rialtais teaghlaigh le páistí atá in aois scoile amach – Imelda Munster

Cháin Imelda Munster TD plean stay-antha saoire lacáiste cánach an rialtas óir nach mbeidh sé bailí go mí Meán Fómhair – rud a choinníonn teaghlaigh le páistí atá in aois scoile amach

Dúirt sí gur cheart don rialtas athmhachnamh a dhéanamh ar mholadh scéim dearbháin Shinn Féin – tá ár bplean bunúsach, éifeachtach agus costáilte.

Breathnaigh ar Imelda ag an nasc thíos:  https://www.facebook.com/watch/?v=2654133371572876

Sinn Féin backs Assembly calls for Climate Change Act

Sinn Féin backed calls in the Assembly for the Environment Minister to introduce a Climate Change Act.

We are living through a climate emergency, with disastrous effects on the natural world, biodiversity, our society, and our economy. 

Earlier this year, MLAs backed our motion declaring a Climate Emergency, it's time now to implement a legally binding Act. 

Watch a short video from Sinn Féin spokesperson Philip McGuigan here: https://www.facebook.com/watch/?v=290424992040977

Tacaíonn Sinn Féin le héilimh san Fheidhmeannas Acht Athruithe Aeráide a thabhairt isteach

Thacaigh Sinn Féin le héilimh san Fheidhmeannas iarradh ar an Aire Timpeallachta Acht Athruithe Aeráide a thabhairt isteach.

Tá muid beo anois le héigeandáil aeráide thart orainn, le hiarmhairtí millteanacha ar an domhan nadúrtha, bitheagsúlacht, ár sochaí agus ár ngeilleagar.

Thacaigh ár CTRanna le rún ag fógairt Géarchéim Aeráide níos luaithe sa bhliain, tá sé in am Acht atá ina cheangal de réir an dlí a thabhairt isteach.

Breathnaigh ar fhíseán gairid le hUrlabhraí Shinn Féin Philip McGuigan:  https://www.facebook.com/watch/?v=290424992040977

  

Where is the government's plan for reopening schools?

Pearse Doherty has questioned where the promised plan for reopening schools is.  Speaking in the Dáil this week Pearse said the plan was promised one at the end of June but there is still no sign of it.

We are now just four weeks out from the return of schools and the new Education Minister has said nothing for the last few weeks! 

Watch Pearse here: https://www.facebook.com/watch/?v=1028161447641776 

Cá bhfuil plean an rialtais leis na scoileanna a athoscailt? 

D’fhiafraigh Pearse Doherty faoin phlean geallta leis na scoileanna a oscailt arís. Ag caint dó sa Dáil an tseachtain seo, dúirt Pearse go raibh geallta an plean a chur amach ag deireadh mhí an Mheithimh ach nach bhfuil aon iomrá air. 

Tá muid anois 4 seachtain ó athoscailt na scoileanna agus níl fáic ráite ag an Aire Oideachais le cúpla seachtain anuas!

Breathnaigh ar Pearse ag an nasc seo:  https://www.facebook.com/watch/?v=1028161447641776

Government votes down Sinn Féin’s Childcare motion

The Government this week voted down a Sinn Féin motion to ensure there is long-term investment and funding increases in the childcare sector, a reduction in fees for parents, fair pay and better working conditions for staff and sustainability for providers.

Sinn Féin spokesperson Kathleen Funchion went online after the vote to outline Sinn Féin’s vision for the Childcare sector and to take questions from the public.

You can watch it here: https://www.facebook.com/watch/?v=499115514258484

Sáraíonn an rialtas Rún Cúram Leanaí Shinn Féin sa Vótáil 

Sháraigh an rialtas rún Shinn Féin sa vótáil a chinntiú go mbeidh infheistíocht fad-téarmach agus méadú ar mhaoiniú san earnáil chúram leanaí. Tá maolú i dtáillí do thuismitheoirí, pá cothrom agus coinníollacha oibre feabhsaithe d’oibrithe agus inbhuanaitheacht do soláthraí mar chuid den rún.

Thug Urlabhraí Shinn Féin Kathleen Funchion faoi dul ar líne i ndiaidh an vóta le hathchoimhre a thabhairt ar fhís Shinn Féin don earnáil chúram leanaí agus ceisteanna ón phobal a fhreagairt.

Breathnaigh anseo air: https://www.facebook.com/watch/?v=499115514258484

Right2Cure campaign launched

Sinn Féin this week launched the ‘Right2Cure’ campaign. We are asking all party members to sign this petition www.right2cure.eu/ie and to promote it by informing family and friends about its importance.

There should be no profits on pandemics.  We all have a right to a free Covid19 cure, vaccine or treatment.

You can watch a short video on this campaign here: https://www.facebook.com/watch/?v=3198737310172857

Rinneadh lainsil ar fheachtas Right2Cure

Lainseáil Sinn Féin an feachtas Right2Cure an tseachtain seo. Tá muid ag iarraidh ar achan ball páirtí an achainí seo a shíniú www.right2cure.eu/ie agus é a chur chun tosaigh tríd an tábhacht a mhíniú lena dteaghlaigh agus cairde.

Níor cheart go nginfear brabús ar phaindéim. Tá ceart uilig againn ar leigheas, vacsaín agus cóir leighis COVID-19.

Is féidir leat breathnú ar fhíseán gairid faoin fheachtas ag an nasc thíos: https://www.facebook.com/watch/?v=3198737310172857

Condolences extended on passing of Dr Syed Waqqar Ali

Mary Lou has also extended her condolences on the passing of Dr Syed Waqqar Ali, a doctor at the Mater Hospital in Dublin who has died from Covid-19.

Read her statement here: https://www.sinnfein.ie/contents/57485

Comhbhrón déanta ag Mary Lou ar bhás Dr Syed Waqqar Ali

Rinne Mary Lou a comhbhrón a chur in iúl ar bhás Dr Syed Waqqar Ali a d’oibrigh mar dhochtúir ag Otharlann an Mater a bhásaigh de dheasca COVID-19.

Léigh a ráiteas ag an nasc seo: https://www.sinnfein.ie/contents/57485

Sinn Féin introduces legislation for a three-year ban on rent increases

Sinn Féin has introduced a Bill that would ban all rent increases for existing and new tenancies for a period of 3 years 

There are too many people paying too much money to keep a roof over their heads. 

Since the introduction of the Government's housing strategy 'Rebuilding Ireland' in 2016, rents across the country have soared by 40%.

This Bill would give renters some breathing space

Read more here: https://www.sinnfein.ie/contents/57072

Watch a short clip from Sinn Féin Housing spokesperson Eoin Ó Broin here: https://www.facebook.com/watch/?v=1195468134149770

Tugann Sinn Féin reachtaíocht isteach a chuirfeadh cosc trí bliana ar mhéadú cíosa

Tá bille tugtha isteach ag Sinn Féin a chuirfeadh cosc trí bliana ar mhéadú cíos ar thiomnachtaí reatha agus nua go ceann trí bliana.

Tá barraíocht daoine ag díol an iomarca airgid díon a choinneáil os a gcionn.

Ó tugadh isteach straitéis tithíochta an Rialtais i 2016 ‘Rebuilding Ireland’, chuaigh cíosanna sa stát as compás ar luach 40%.

Thabharfadh an bille faill anála do chíosóirí.

Léigh a thuilleadh ag an nasc seo: https://www.sinnfein.ie/contents/57072 

Breathnaigh ar fhíseán gairid le hUrlabhraí Tithíochta Shinn Féin Eoin Ó Broin anseo: https://www.facebook.com/watch/?v=1195468134149770

Communities Minister hosts live online Q&A session

Sinn Féin Communities Minister Carál Ní Chuilín this week held an online Q&A session with members of the public.

You can watch it back here: https://www.facebook.com/watch/?v=644067486225838

Rinne an Aire Pobail seisiún ceist agus freagra beo ar líne

Bhí Aire Pobail Shinn Féin Carál Ní Chuilín páirteach seisiún ceist agus freagra beo ar líne an tseachtain seo leis an phobal.

Is féidir leat breathnú air ag an nasc thíos: https://www.facebook.com/watch/?v=644067486225838

An Phoblacht Podcast launch

Follow us on Facebook

An Phoblacht on Twitter

Uncomfortable Conversations 

uncomfortable Conversations book2

An initiative for dialogue 

for reconciliation 

— — — — — — —

Contributions from key figures in the churches, academia and wider civic society as well as senior republican figures

GUE-NGL Latest Edition ad

An Phoblacht
44 Parnell Sq.
Dublin 1
Ireland