An Phoblacht Issue 2 - 2021 small

18 July 2020

Resize: A A A Print

The Weekly Digest from Sinn Féin

Welcome to The Weekly Digest from Sinn Féin where we bring you a flavour of the work and campaigns that we have been engaged in over the past week.

Party members are encouraged to help build the party’s profile by sharing these links on your social media pages. 

Buy your Sinn Féin National Draw ticket online now

Sinn Féin’s annual National Draw will take place on Saturday, 24th October 2020.  This is a crucial funding source that allows us to deliver many campaigns throughout Ireland and to continue with our work towards building a new, peaceful and United Ireland.

You can now buy your Sinn Féin National Draw ticket online here: https://www.sinnfein.ie/national-draw-landing 

We hope that party members and supporters will be able to support this important fundraising initiative.

 Ceannaigh do Bhallóid Náisiúnta Shinn Féin ar líne

Tarlóidh ballóid náisiúnta Shinn Féin dé Sathairn 24 Deireadh Fómhair 2020. Is foinse maoinithe ríthábhachtach seo a gcuireann ar ár gcumas é feachtaisí ar fud na tíre a reáchtáil agus a ligeann dúinn ár n-obair le hÉire Athaontaithe a thabhairt i gcrích.

Is féidir leat do bhallóid náisiúnta a cheannacht ag an nasc faoi iamh:https://www.sinnfein.ie/national-draw-landing 

Tá súil againn go dtugfaí gach baill lántacaíocht don togra seo.

Out now – Terence MacSwiney: In his own words

Terence-Mac-Swiney-booklet-front3.jpg

This year marks the Centenary of the death on hunger strike of the Sinn Féin Ardmhéara of Cork Terence MacSwiney. 

Terence MacSwiney was arrested by British crown forces at Cork City Hall in August 1920 and immediately began a hunger strike to demand his release. 

He wrote that “not all the armies of all the Empires of earth can crush the spirit of one true man”.

He died in October 1920 in Brixton Prison in London.

This booklet tells the story of 'one true man' – Terence MacSwiney in his own words, as well as many photographs.

Get your copy here: https://www.sinnfeinbookshop.com/terence-macswiney-in-his-own-words/

Ar fáil anois – Traolach Mach Suibhne: Seanchas Seadaine

Tá comóradh an chéid ann i mbliana bás Ardmhéara Shinn Féin Traolach Mac Suibhne ar stailc ocrais.

Ghabh fórsaí coróin na Breataine é ag Halla Cathrach Chorcaí i Lúnasa 1920. Thosaigh sé ar stailc ocrais láithreach ag éileamh go scaoilfí saor é. 

Scríobh sé, ‘Ní fhéadann saighdiúirí Impreachtaí an domhain chláir meanma an fhiauasail a chur faoi chois.’

Fuair sé bás i bpriosún Brixton i Londain mí Dheireadh an Fhómhair 1920. 

Insíonn an leabhrán seo scéal ‘fear daonna ceart ‘ – Traolach Mac Suibhne dá réir féin, chomh maith le cuid mhaith pictiúir. 

Ceannaigh do chóip ag an nasc thíos: https://www.sinnfeinbookshop.com/terence-macswiney-in-his-own-words/

Senator Lynn Boylan is recruiting a Secretarial Assistant

This is a full time position based within Leinster House. Application form and job description for the position has been attached to the link below. Please do not include any other information as it will not be considered. All completed applications should be returned to [email protected] on or before 20th July 2020 by 5pm (20/07/20)

https://www.sinnfein.ie/contents/57413

Tá an Seanadóir Lynn Boylan ag earcú Cúntóir Rúnaíochta

Is post lán-aimseartha atá i gceist lonnaithe i dTeach Laighean. Tá an foirm iarratais agus cur síos poist don ról nasctha thíos. Ná cuir aon rud breise leis óir nach nglacfar leis. Ní mór gach iarratas líonta a sheoladh go [email protected] faoi 20 Iúil 2020 ag 5i.n (20/07/20)

https://www.sinnfein.ie/contents/57413

Fianna Fáil’s Barry Cowen sacked as Agriculture Minister

Mary Lou McDonald this week questioned the Taoiseach over Barry Cowen's dispute of a Garda record in relation to his drink-driving offence, the Taoiseach backed him. That was at 2pm on Tuesday. 

That evening Micheál Martin sacked the Agriculture Minister. What changed between that afternoon and that evening?

Watch Mary Lou here: https://www.facebook.com/watch/?v=386439229000177

Speaking on the Tonight Show on Virgin Media One in the aftermath of Barry Cowen getting sacked Sinn Féin TD David Cullinane said it should be remembered that after the election FF/FG were warning a Sinn Féin government would "create chaos" and all that nonsense, and what have they served–up in a couple of weeks? A chaotic mess that is distracting from the real issues of health, housing, childcare and more. 

Watch David here: https://www.facebook.com/watch/?v=702345426989363

Bata agus bóthar tugtha do Barry Cowen mar Aire Talmhaíochta

D’fhiafraigh Mary Lou McDonald den Taoiseach an tseachtain seo faoi argóint Barry Cowen ar thuairisc Gharda lena chion tiomáint ar meisce. Thacaigh an Taoiseach leis. Ag 2i.n dé Máirt a tharla sin. 

Faoi thráthnóna an aon lá amháin, thug Micheál Martin báta agus bóthar don Aire Talmhaíochta. Cad a tharla idir sin agus tráthas?

Is féidir leat breathnú ar Mary Lou ag an nasc seo: https://www.facebook.com/watch/?v=386439229000177 

Ag caint dó ar an Tonight Show le Virgin Media One i ndiaidh báta agus bóthar a bheith tugtha do Barry Cowen, thug David Cullinane chun cuimhne an méid ar mhaígh FF/FG i ndiaidh an toghcháin. Raiméis faoi rialtas Shinn Féin ag ‘cruthú anoird. Cad a chruthaigh siad le seachtainí beaga? Sliúchás siúrach atá ag cuir isteach ar an bpráinn leis na ceisteanna eile: sláinte, tithíocht, cúram leanaí agus a thuilleadh.

Is féidir leat breathnú ar David ag an nasc thíos: https://www.facebook.com/watch/?v=702345426989363 

Sinn Féin publish plan to support SMEs and protect jobs 

The story of our economic recovery will be written and driven by our small and medium businesses and the workers they employ.

Sinn Féin stands with them.

Read our proposals to support SMEs and to protect jobs here: https://www.sinnfein.ie/contents/57424 

Watch a short social media video from our Enterprise, Trade and Employment here: https://www.facebook.com/watch/?v=2847603922034369  

Foilsíonn Sinn Féin plean le tacú le FBManna agus poist a thabhairt slán 

Scríobhfaidh ár bhfiontair bheaga agus mheánmhéide agus a n-oibrithe scéal téarnaimh geilleagrach s’againn.

Seasfaidh Sinn Féin gualainn ar ghualainn leo. 

Is féidir leat moltaí s’againn le tacú le FBManna agus poist a thabhairt slán a léamh ag an nasc thíos: https://www.sinnfein.ie/contents/57424

Breathnaigh ar fhíseán gairid ónar n-Urlabhraí Fiontraíochta, Trádála agus Fostaíochta ag an nasc thíos:https://www.facebook.com/watch/?v=2847603922034369 

New proposals to modernise pub opening hours and tackle alcohol misuse 

Communities Minister Carál Ní Chuilín has launched new proposals to modernise pub opening hours and to tackle alcohol misuse.

The proposals include: 

  • Extended Easter opening hours
  • Weekend opening hours extended to 3am
  • New restrictions on advertising alcohol

Watch a short video from Carál here: https://www.facebook.com/watch/?v=284773269248950

Moltaí nua le huaireanta oscailte tábhairne a nuachóirigh agus dul i ngleic le mí-úsáid alcól

Sheol Aire Pobail Carál Ní Chuilín moltaí nua le huaireanta oscailte tábhairne a nuachóirigh agus dul i ngleic le mí-úsáid alcól

I measc na moltaí: 

  • Fad a chur le huaireanta oscailte na Cásca 
  • Fad a chur le huaireanta oscailte na deireadh seachtaine go 3r.n
  • Srianta nua roimh fhógraíocht alcóil 

Is féidir leat breathnú ar fhíseán gairid ag an nasc thíos: https://www.facebook.com/watch/?v=284773269248950

Lots of unanswered questions remain for Leaving Cert students  

Donnchadh has also said this week that there remain lots of unanswered questions for Leaving Cert students that deserve clarification. 

Read Donnchadh’s statement here: https://www.sinnfein.ie/contents/57437 

Neart ceisteanna gan freagairt ag daltaí Ardteiste 

Fosta an tseachtain seo dúirt Donnchadh go bhfuil go fóill neart ceisteanna gan freagairt ag daltaí Ardteiste ar chóir iad a shoiléiriú. 

Léigh an ráiteas ó Dhonnchadh anseo: https://www.sinnfein.ie/contents/57437 

Mothers let down by failure to back maternity leave extension – Claire Kerrane TD   

Sinn Féin spokesperson on Social Protection Claire Kerrane TD has expressed disappointment that TDs have turned their backs on women by voting against extending maternity leave by 3 months for women whose leave has been affected by the Covid-19 pandemic.    

Read Claire’s statement here: https://www.sinnfein.ie/contents/57432 

Claire also took to social media this week to answer questions from the public on the need to extend maternity leave.    

You can watch it back here: https://www.facebook.com/watch/?v=315456356526789

Máithreacha thíos leis de bharr easpa tacaíochta do shaoire mháithreachais  a shíneadh – ClaireKerrane TD 

Díomá mór a bhí ar urlabhraí Shinn Féin ar Choimirce Shóisialta de bharr gur thug Teachtaí Dála droim láimhe do mhná trí vótáil i gcoinne síneadh 3 mhí a chur le saoire mháithreachais do mhná ar chuir paindéim Covid-19 isteach ar a gcuid saoire. 

Léigh an ráiteas ó Claire anseo: https://www.sinnfein.ie/contents/57432

Bhí Claire gníomhach ar na meáin shóisialta fosta an tseachtain seo chun ceisteanna ón phobal a fhreagairt maidir leis an ghá saoire mháithreachais a shíneadh.  

Féadann tú amharc siar anseo: https://www.facebook.com/watch/?v=315456356526789

Sinn Féin vigil in support of Debenhams workers

Sinn Féin organised a vigil in support of the Debenhams Workers this week at the loading bay to the Parnell Street store where workers are engaged in an ongoing picked to force the company to honour its pay agreements. 

Speaking after attending the vigil Mary Lou McDonald said;  

“Debenhams must honour their previous pay agreements in terms of redundancy for these workers.   

“It is outrageous that the company have used these ‘tactical liquidations’ to walk away from all of their responsibilities to their staff. 

“It cannot be allowed to happen again and Sinn Féin have brought forward legislation to prevent it, and it is absolutely vital the government support the Bill.” 

D’eagraigh Sinn Féin bigil chun tacú le hoibrithe Debenhams ag  bá lódála Shráid Pharnell mar a bhfuil oibrithe i mbun picéid reatha chun iachall a chur ar an chomhlacht a gcuid comhaontaithe pá a chomhlíonadh. 

Ag labhairt di nuair a bhí sí ag an mbigil dúirt Mary Lou McDonald:

“Ní mór do Debenhams comhaontaithe pá roimhe seo a chomhlíonadh maidir le hiomarcaíocht do na hoibrithe seo.

“Tá sé scannalach go bhfuil na leachtaithe beartacha chun a gcuid freagrachtaí i leith a gcuid oibrithe a shárú.  

“Níor chóir go dtarlóidh sé arís agus tá reachtaíocht réitithe ag Sinn Féin chun cosc a chur ar a leithéid, mar sin tá sé ríthábhachtach go dtacaíonn an Rialtas leis an bhille seo.

NSMC must help progress all-Ireland road projects – Cathal Boylan MLA 

Sinn Féin MLA and Infrastructure spokesperson Cathal Boylan has said that with the resumption of  the North South Ministerial Council, progress on key cross border road projects must follow. 

Read Cathal’s statement here: https://www.sinnfein.ie/contents/57438

Ní mór do NSMC tograí bóthair uile-Éireann a bhrú chun tosaigh – Cathal Boylan

Tá ráite ag Cathal Boylan BTR agus urlabhraí ar an Infreastruchtúr nach mór d’eocharthograí bóthair trasteorann leanúint ar aghaidh toisc an Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas bheith i bhfeidhm an athuair. 

Léigh an ráiteas ó Chathal anseo: https://www.sinnfein.ie/contents/57438

Call for online tax calculator to be set up for employees paid through Wage Subsidy Scheme 

Sinn Féin spokesperson on Finance Pearse Doherty TD has called on the Department of Finance and Revenue to set up an online tax calculator for employees in receipt of payments through the Wage Subsidy Scheme.  

Read Pearse’s statement here: https://www.sinnfein.ie/contents/57436

Ba chóir áireamhán cánach ar líne a bhunú d’fhostaithe a íoctar leis an Scéim Fóirdheontais Pá

D’iarr Pearse Doherty, urlabhraí airgeadais Shinn Féin, ar an Roinn Airgeadais agus ar na Coimisinéirí Ioncaim áireamhán cánach ar líne a bhunú d’fhostaithe a n-íoctar iad leis an Scéim Fóirdheontais Pá  

Léigh an ráiteas ó Pearse anseo: https://www.sinnfein.ie/contents/57436

European General Court judgment only a half-time ruling in Apple tax case – Pearse Doherty TD  

Sinn Féin Finance spokesperson Pearse Doherty TD has described this week’s judgment by the European General Court is a likely half-time ruling in the Apple tax State aid case.  

Read Pearse’s statement here: https://www.sinnfein.ie/contents/57408 

Níl ann ach leath-ama maidir le cinneadh Chúirt Ghinearálta na hEorpa i gcás cánach Apple – Pearse Doherty TD

Chuir Pearse Doherty TD síos ar cinneadh na seachtaine seo ó Chúirt Ginearálta na hEorpa mar chinneadh ag leath ama maidir le cás cánach Apple.

Léigh an ráiteas ó Pearse anseo: https://www.sinnfein.ie/contents/57408

Gerry Adams latest podcast out now 

Gerry Adams’ latest podcast, ‘Celebrating the Twelfth’ is out now!    

Get it here: - https://cutt.ly/narUMMt

Gerry has also published his latest blog, ‘Partition has to go’ this week and you can read it here: http://leargas.blogspot.com

Tá an podchraoladh is úire ó Gerry Adams ar fáil anois

Tá an podchraoladh is úire ó Gerry Adams “An Dara Lá Déag a Chéiliúradh” ar fáil anois! 

Faightear anseo é: https://cutt.ly/narUMMt

Chomh maith leis sin, d’fhoilsigh Gerry an blag is úire uaidh an tseachtain seo, “Faightear réidh leis an chríochdheighilt” agus féadann tú é a léamh anseo: http://leargas.blogspot.com

Sinn Féin International Bulletin – July 2020  

Find linked below a bulletin covering some of the International reaction to plans by the Israeli government to annex large parts of Palestinian land in clear violation of international and humanitarian law.  

It is evident the international community is calling for more than mere words of condemnation of Israeli intentions and actions. 

https://www.sinnfein.ie/files/2020/SFInter_JUL2020PalestineREACTION2.pdf

Feasachán Idirnáisiúnta Shinn Féin – Lúil 202

Faightear thíos feasachán a chuireann síos ar chuid den fhreagairt idirnáisiúnta ar a bhfuil beartaithe ag Iosrael coda móra de chríocha na Palaistíne a bhánú, rud a dhéanann sárú glan ar an dlí daonna agus idirnáisiúnta.

Is léir go dteastaíonn ón phobal idirnáisiúnta níos mó ná briathra loma cáinte ar bheartais agus gníomhaíochtaí Iosrael. 

Flights from high risk areas should not be arriving into the state without proper checks and restriction  

Speaking on RTÉ’s The Week in Politics last Sunday Sinn Féin TD Mairéad Farrell said flights from high risk areas should not be arriving into the state if we don't have proper checks and restrictions in place at our ports and airports.  

Watch a clip from Mairéad here: https://www.facebook.com/watch/?v=3236516923036321 

Ní ceart d’eitiltí ag eascairt ó limistéir d’ard riosca, teacht chun an Stáit gan scrúdú agus srian ceart 

Ag labhairt di ar an chlár The Week in Politics ar RTÉ an Domhnach seo caite dúirt Mairéad Farrell TD de chuid Shinn Féin nár chóir  d’eitiltí ag eascairt ó limistéir d’ard riosca, teacht chun an Stáit mura bhfuil scrúdú agus srianta cuí I bhfeidhm ag calafoirt agus aerfoirt. 

Féach clib ó Mhairéad anseo: https://www.facebook.com/watch/?v=3236516923036321

Time to stop underfunding schools – Donnchadh Ó Laoghaire 

Speaking in the Dáil this week Sinn Féin Education spokesperson Donnchadh Ó Laoghaire TD said schools are already having to fundraise and ask for contributions from parents simply to keep the lights on and the added expense of getting schools Covid ready must not be lumped on-top of Back to School costs. It is time to end the underfunding of our schools.  

Watch Donnchadh here: https://www.facebook.com/watch/?v=200154718104424 

Anois an t-am stop a chur le tearchaoineadh na scoileanna – Donnchadh Ó Laoghaire

Ag labhairt leis sa Dáil an tseachtain seo dúirt urlabhraí oideachais Shinn Féin Donnchadh Ó Laoghaire TD go gcaithfidh scoileanna, ag an tráth seo fiú, airgead a bhailiú agus síntiúis a lorg díreach chun an scoil a choimeád beo agus níor cheart go gcuirfí na costais bhreise a bhaineann le Covid-19 a charnadh ar ghnáthchostas teacht ar ais ar an scoil.  Anois an t-am stop a chur le tearchaoineadh ár scoileanna 

Féach ar Dhonnchadh anseo: https://www.facebook.com/watch/?v=200154718104424

An Phoblacht Podcast launch

Follow us on Facebook

An Phoblacht on Twitter

Uncomfortable Conversations 

uncomfortable Conversations book2

An initiative for dialogue 

for reconciliation 

— — — — — — —

Contributions from key figures in the churches, academia and wider civic society as well as senior republican figures

GUE-NGL Latest Edition ad

An Phoblacht
44 Parnell Sq.
Dublin 1
Ireland