14 May 2009 Edition

Resize: A A A Print

Bronnadh Duaiseanna Aitheantais GLEO

Uachtarán Máire Mhic Giolla Íosa, Liam Ó Maoilmhichíl, Cathoirleach Foras na Gaeilge agus Ferdie mac an Fhaili, Priomh Fheidhmeannach Foras na Gaeilge

Uachtarán Máire Mhic Giolla Íosa, Liam Ó Maoilmhichíl, Cathoirleach Foras na Gaeilge agus Ferdie mac an Fhaili, Priomh Fheidhmeannach Foras na Gaeilge

LE EOGHAN Mac CORMAIC


Timpeall an am seo anúraidh chruinnigh na sluaite gasúr scoile isteach go ceannáras Fhoras na Gaeilge i gcómhair bronnadh duaiseanna na scéime GLEO, nó  an scéim scoileanna ‘Gaeilge Labhartha san Earnáil Oideachais’. B’íad an dhá Aire Oideachais, Caitríona Ruane agus Batt Ó Keefe a rinne an bronnadh anúraidh ach an tseachtain seo  bhí lá mór ar an gcairpéad dearg ag muinteoirí agus daltaí i gcomhluadar Uachtarán na hÉireann, Máire Mhic Giolla Íosa, i bPáirc an Crócaigh, nuair a bhronn Foras na Gaeilge gradam aitheantais orthu as ucht dea-chleachtas a léiriú i gcur chun cinn na Gaeilge labhartha ina gcuid scoileanna agus pobail faoi choimirce na nGradam ‘GLEO 2009’
 Is iomaí comórtas pobail agus comórtais scoileanna atá á eagrú agus a reáchtail faoi scáthanna eagsúla chun an Ghaeilge a chur chun chinn ach tá difríocht bheag leis an scéim GLEO nó is comórtas é idir na scoileanna Béarla ina bhfuil an Ghaeilge a múineadh mar ábhar agus is fiú a chuimhneamh go mbíonn roinnt mhaith múinteoirí Gaeilge iontacha atá ag saothrú sna earnáil sin, na scoileanna Béarla, agus dá bharr a sar-iarrachtaí go mbíonn páistí ag dul ar aghaidh chuig Gaelcholáistí agus coláistí tríú leibhéal gach bliain a d’fhoghlam a gcuid Ghaeilge i scoileanna Béarla. Leis na constaicí a chuirtear in aghaidh bunú gaelscoileanna nua is minic nach mbíonn an rogha ann do thuismitheoirí a gcuid páistí a chur chuig gaelscoil. Dá bhrí sin is fiú tacaíocht a bheith ann do na scoileanna sin a dhéanann iarracht ar leith chun an Ghaeilge a laidriú agus a chur chun chinn.
Roghnaíodh bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna ó gach cearn d’oileán na hÉireann de bharr a nuálaíochta agus a gcruthaitheachta i gcur chun cinn labhairt na Gaeilge i measc a gcuid scoláirí agus, gné atá an-tábhachtach, leis an phobail ina bhfuil na scoileanna suite.
Ar ndóigh bíonn an t-aitheantas a fhaigheann na scoileanna tábhachtach ach sna cúinsí reatha agus easpa airgid ag cur brú ar go leor tograí ní beag é luach na nduaiseanna féin. Bronnadh gradam, ar fiú €3000, ar gach scoil mar aitheantas ar an dea-chleachtas a léirigh siad i gcur chun cinn na Gaeilge labhartha. Tá sé mar aidhm ag Foras na Gaeilge an dea-chleachtas seo a scaipeadh trí na líonraí scoileanna éagsúla atá ann, scoileanna a bhain gradaim GLEO sna blianta roimhe seo ina measc.
I mbliana roghnaigh moltóirí neamhspleácha dhá bhunscoil agus meánscoil amháin (ina bhfuil an Béarla ina mheán teagaisc) ó reigiúin eagsúla ar fud na hÉireann, 16 de scoileanna san iomlán as an 44 scoil a chuir isteach don chomórtas i mbliana, an ceathrú bliain ar eagraíodh GLEO.
Rinne an tUachtarán comhghairdeas leis na scoileanna agus na daltaí go léir a ghlac páirt sa scéim GLEO i mbliana. “Caitheadh dua mór chun an scéim a chur ar bun go rathúil in bhur scoileanna. Tá áthas orm go bhfuil na dea-chleachtais á roinnt in bhur measc thuaidh agus theas agus go bhfuil scoileanna na hÉireann ag foghlaim óna chéile.”  arsa sí. Dúirt Príomhfheidhmean-nach Fhoras na Gaeilge, Ferdie Mac an Fhailigh, go raibh an scéim GLEO ann le béim a leagan ar ghaol níos láidre a chruthú leis an nGaeilge agus go raibh ag eirí thar cionn leis. “Tá tábhacht ar leith ag baint le scéimeanna den chineál seo, a chothaíonn nuálaíocht i gcur chun cinn na Gaeilge labhartha.”

An Phoblacht
44 Parnell Sq.
Dublin 1
Ireland
 

Powered by Phoenix Media Group